Hoy nuevo: 255 | Vendido: 163
c
Inseratsbild
+14 fotos

Allround-Freizeit-Wanderreiten

Tipo de anuncio: Caballos en venta
ID del anuncio: 1867604
Fecha de publicación: 20/02/2020
4.800 €
Ricarda Haas
56317 Linkenbach Alemania
9
+49 (0)1714001968
Recordar
Imprimir

Más informacionesEl caballo Appaloosa ha surgido cuando los conquistadores españoles introdujieron sus caballos en los Estados Unidos y los indios de la tribu ""Nez Perce"" los cruzaron con los caballos suyos. El resultado fue un caballo fuerte, con físico enmarcado de forma cuadrada, con una espalda bien musculada, ...Más
Appaloosa
Sangre templada
Caballo castrado
5 años
156 cm
Atigrado/Moteado
Ocio
Western (doma americana)

Descripción

Alemán
  • Inglés
  • Polaco
  • Neerlandes
  • Español
  • Francés
  • Alemán
Appi-Wallach 5J. stm.1,56 ,E-Paß , Microchip und AKU dabei . 4800,- , Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . Toll für Wanderreiten -Geländesicher
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke
Zubehör und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vetraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 20 Euro an Wochentagen und 25 Euro am Sam. Son . und Feiertagen . Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert werden auf Wunsch des Kundens . Der Betrag wird beim Kauf eines Pferdes an diesem Tag natürlich wieder erstattet. Alle Reitbeteiligungen -Schwester - Freundinen oder oder .... zahlen das selbe wenn sie mitreiten
This text has been translated automatically.
Appi-Wallach 5J. stm.1,56 ,E-Pass , Microchip and AKU with it . 4800,- , For off-road hiking - recreational horse Engl. and Western no problem, open stable and herd posture accustomed, box is also no problem. Great for hiking rides -Terrain safe
Info: 0171-4001968 Just call Intresse please don't send emails !!! Also no Whatsapp !! Thank you
Accessories and transport cheaply possible, We have a farm shop with born Western saddles in kl. Selection. No requests requested for installment payment .
We are the sole and unrestricted owner of the pictures, the image rights are with us and the use of third-party images is forbidden !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the carer and no guaranteed characteristics of the horse!
The sales advertisements are deleted immediately when the horses are sold.
In addition, we grant each customer a contractional exchange right of three months.
Whoever comes with trailer sat down gets a discount. 100,-EURO
We complete a small hiking ride with the customers so that you can get to know your dream horse and check if it is the right horse for you. This costs 20 euros on weekdays and 25 euros on Sam. Son. and holidays . During the ride and the price 2 horses can be tried at the request of the customer. The amount will of course be refunded when buying a horse on that day. All riding participations -sister - girlfriends or .... pay the same if they ride along
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Appi-Wallach 5J. stm.1,56 ,E-Pass, Microchip i AKU z nim . 4800,- , Do uprawiania turystyki pieszej - koń rekreacyjny Engl. i Western nie ma problemu, otwarta stajnia i postawa stada przyzwyczajona, pudełko również nie stanowi problemu. Doskonały do pieszych przejażdżek -Teren bezpieczny
Info: 0171-4001968 Wystarczy zadzwonić do Intresse, nie wysyłaj e-maili !!! Również nie Whatsapp !! Dziękuję
Akcesoria i transport tanio możliwe, Mamy sklep gospodarstwa z urodzonych zachodnich siodłach w kl. Wybór. Nie żądano wniosków o płatność ratalną .
Jesteśmy jedynym i nieograniczonym właścicielem zdjęć, prawa do wizerunku są z nami, a korzystanie z obrazów osób trzecich jest zabronione !!
Ponieważ jest to żywy koń, są to tylko wrażenia opiekuna i brak gwarantowanych cech konia!
Reklamy sprzedaży są usuwane natychmiast po sprzedaży koni.
Ponadto przyznajemy każdemu klientowi prawo do wymiany skurczowej na trzy miesiące.
Każdy, kto przychodzi z przyczepą usiadł dostaje zniżkę. 100,-EURO
Kończymy małą przejażdżkę pieszą z klientami, dzięki czemu można poznać swojego wymarzonego konia i sprawdzić, czy jest to odpowiedni koń dla Ciebie. Kosztuje to 20 euro w dni powszednie i 25 euro na Sam. Syn. i święta . Podczas jazdy i ceny 2 konie mogą być wypróbowane na życzenie klienta. Kwota zostanie oczywiście zwrócona przy zakupie konia w tym dniu. Wszystkie udziały jazdy -siostra - dziewczyny lub .... zapłacić tyle samo, jeśli jeżdżą wzdłuż

Ubicación

56317 Linkenbach
Alemania

Vendedor

Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Alemania
Hablamos:
 
Página web: reitershophaas
Énfasis
Caballos de ocio
Caballos de doma americana (Western)
Caballos barrocos
Rassen
Appaloosa
Pintos
Connemara

Contactar al vendedor

* campo obligatorio


Enviar mensaje

Otros anuncios del vendedor

Enviar mediante
9 n r
Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Alemania
i