Nuevo hoy: 419 | Vendido: 685
c
Paint Horse Yegua 2 años 152 cm Castaño oscuro
1 Vídeo
+17 fotos

Traumhaftes Paint Horse Stütchen

Tipo de anuncio: Caballos en venta
Referencia del anuncio: 3463695
Fecha de publicación: 05/03/2023
llamada a los anuncios: 3121
Agregar a tu lista de favoritos: 22
Categoría de precio 10.000 € - 15.000 €
Recordar
Imprimir
r Objeciones

Más informacionesLa raza ""Paint Horse"" (esp.: caballo pintado) está representada por la ""Asociación Americana de los caballos Paint"" en Texas. No obstante, no es una raza autónoma en el sentido tradicional, si no son lo caballos de la raza Cuarto de milla con la especial capa pía. Así que tienen la misma ascende ... Más sobre la raza de los caballos Paint Horse
Paint Horse
Sangre templada
Yegua
2 años
152 cm
Castaño oscuro
Western
Versatility Ranch Horse
Trec
Ocio
American Paint Horse Verband

Descripción

Alemán
 • Inglés
 • Polaco
 • Italiano
 • Sueco
 • Neerlandes
 • Español
 • Francés
 • Alemán
"Maddy" 2021
LKR Delight to Ride * CH Foxy O Lena Doll. 
Da haben die zwei etwas ganz besonderes hübsches gezaubert.

Beide Eltern frei von allen bekannten Gendefekten und somit ist auch Maddy frei allen testbaren Gendefekten. ( Tests von Maddy liegen vor)

 "Maddy" wurde als eins der 12 besten Stutfohlen zum PHCG Bundesfohlenchampionat 2021 eingeladen und wurde das 6. Beste Stutfohlen Bundesweit, nachdem sie schon die Fohlenschau, mit der Traumnote 8,05 für sich entscheiden konnte. 

"Maddy" ist einfach ein Traum von Ausstrahlung, Gebäude und Charakter, absolut Cool im Umgang. 
Sie kennt natürlich regelmäßig den Hufschmied, bekommt Ihre Wurmkur und Impfung, regelmäßig. Lebt artgerecht in der Herde, im Offenstall bzw. Paddock Trail, kennt aber auch eine Box. 

Die Eltern:
"CH Foxy O Lena Doll" PH Ein super tolles Stütchen mit Wahnsinns Ausstrahlung. und schon fast perfekt
-ist 2013 PHCG Fohlenschau Siegerin geworden. Mit Traumhaften-Einzelnoten für Typ 8,75/ Bewegungsqualität 9,0
Gesamtnote 8,3 und ist damit das höchst bewertete Fohlen Bundesweit. 
Im Alter von nur 3 Jahren gewann Sie die Stutenschau in Germendorf mit derer Traumnote von 8,125 und ist 2016 die beste Stute Bundesweit.
4 jährig die Stutenleistungsprűfung bestanden.
 Erfolgreich auf Turnieren vorgestellt 

LKR DELIGHT TO RIDE
ausdrucksstarker Quarter Horse Hengst von der Little King Ranch der Fam. Karbe.
"Delight" besticht nicht nur durch sein ausgeglichenes Wesen, sondern auch durch sein starkes Fundament und seiner Vielseitigkeit. Ob im Gelände, am Rind oder im Unterricht unter Jugendlichen, beweist er seine Ausgeglichenheit.
Noch dazu hat er starke Manöver und ist ein toller Beweger, der immer gefallen will. 
Der perfekte Allrounder! ER IST GEKÖRT MIT 80,99%

"Maddy" wird sicherlich ein toller Allrounder mit Schwerpunkt Ranch Riding, Trail, Rinderklassen und natürlich auch ein nettes Geländepferd. 

Wir wünschen uns ein nettes Offenstall Zuhause für die Maus, in dem Sie gefördert wird. 
Bei Interesse bitte anrufen.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
"CH Just Maddy" 2021
LKR Delight to Ride * CH Foxy O Lena Doll. 
The two have conjured up something very special.

Both parents are free of all known genetic defects and thus Maddy is also free of all testable genetic defects.

"Maddy" was invited as one of the 12 best fillies to the PHCG Federal Foal Championship 2021 and became the 6th best filly nationwide, after she had already won the foal show with the dream score of 8.05. 

"Maddy" is simply a dream of charisma, building and character, absolutely cool to deal with. 
Of course, she knows the farrier regularly, gets her worming and vaccination regularly. Lives species-appropriate in the herd, in the open stable or paddock trail, but also knows a box. 

The parents:
"CH Foxy O Lena Doll" PH A super great puddle with amazing charisma. and almost perfect
"Püppilotta" became the winner of the PHCG Foal Show in 2013. With dreamlike individual marks for type 8.75/ movement quality 9.0
Overall score 8.3 and is thus the highest rated foal nationwide. 
At the age of only 3 years she won the mare show in Germendorf with her dream score of 8.125 and is the best mare nationwide in 2016.
In 2017 Püppilotta passed the mare performance test at the age of 4.
Thus, she has achieved another milestone as a youngster within the framework of the breeding association. Her first foal wins the foal show and has qualified for the Federal Foal Championship. She herself has become Federal Reserve Champion. 

LKR DELIGHT TO RIDE
expressive Quarter Horse stallion from the Little King Ranch of the Karbe family.
"Delight" impresses not only with its balanced nature, but also with its strong foundation and versatility. Whether in the field, on cattle or in lessons among young people, he proves his balance.
In addition, he has strong maneuvers and is a great mover who always wants to please. 
The perfect all-rounder! IT IS LICENSED WITH 80.99%

"Maddy" will certainly be a great all-rounder with a focus on ranch riding, trail, cattle classes and of course a nice cross-country horse. 

We wish for a nice open stable home for the mouse, in which she is promoted. 
If you are interested, please call.
Este texto ha sido traducido automáticamente.
"Maddy" 2021
LKR Delight to Ride * CH Foxy O Lena Doll. 
Obaj wyczarowali coś wyjątkowego.

Oboje rodzice są wolni od wszystkich znanych wad genetycznych, a zatem Maddy jest również wolna od wszystkich testowalnych wad genetycznych.

"Maddy" została zaproszona jako jedna z 12 najlepszych klaczek do PHCG Federal Foal Championship 2021 i została 6. najlepszą klaczką w całym kraju, po tym jak wygrała już pokaz źrebiąt z wymarzonym wynikiem 8,05. 

"Maddy" to po prostu marzenie o charyzmie, budowaniu i charakterze, absolutnie fajnie się z nim radzić. 
Oczywiście regularnie zna kowala, regularnie dostaje robakowanie i szczepienia. Żyje odpowiednio gatunkowo w stadzie, w otwartej stajni lub na pastwisku, ale zna też pudełko. 

Rodzice:
"CH Foxy O Lena Doll" PH Super świetna kałuża z niesamowitą charyzmą. i prawie idealny
"Püppilotta" została zwycięzcą PHCG Foal Show w 2013 roku. Z onirycznymi indywidualnymi znakami dla typu 8.75/ jakość ruchu 9.0
Ogólny wynik 8,3 i tym samym jest najwyżej ocenianym źrebięciem w całym kraju. 
W wieku zaledwie 3 lat wygrała pokaz klaczy w Germendorf z wymarzonym wynikiem 8,125 i jest najlepszą klaczą w całym kraju w 2016 roku.
W 2017 roku Püppilotta zdała test wydajności klaczy w wieku 4 lat.
W ten sposób osiągnęła kolejny kamień milowy jako młodzieniec w ramach stowarzyszenia hodowlanego. Jej pierwsze źrebię wygrywa pokaz źrebiąt i zakwalifikowało się do Federal Foal Championship. Ona sama została Wiceczempionką Rezerwy Federalnej. 

LKR ROZKOSZ JAZDY
wyrazisty ogier Quarter Horse z Rancza Little King rodziny Karbe.
"Delight" zachwyca nie tylko zrównoważonym charakterem, ale także mocnym fundamentem i wszechstronnością. Czy to w polu, na bydle, czy na lekcjach wśród młodych ludzi, udowadnia swoją równowagę.
Ponadto ma silne manewry i jest świetnym poruszycielem, który zawsze chce się podobać. 
Idealny, wszechstronny! JEST LICENCJONOWANY W 80,99%

"Maddy" z pewnością będzie świetnym wszechstronnym zawodnikiem, koncentrującym się na jeździe na ranczo, szlaku, klasach bydła i oczywiście ładnym koniu biegowym. 

Życzymy miłego otwartego, stabilnego domu dla myszy, w którym jest promowana. 
Jeśli jesteś zainteresowany, zadzwoń.

Genealogía

Ubicación

16356 Werneuchen
Alemania


Vendedor

Vendedor básico

Contactar al vendedor

* Campos obligatorios


Enviar mensaje
Enviar mediante
9 n r
i