Nuevo hoy: 306 | Vendido: 209
c
Inseratsbild
3 Vídeos
+15 fotos

Allround-Freizeit-Western -Wandereiten

Tipo de anuncio: Caballos en venta
ID del anuncio: 2351582
Fecha de publicación: 07/01/2021
6.600 €
Ricarda Haas
56317 Linkenbach Alemania
9
+49 (0)1714001968
Recordar
Imprimir
r Objeciones

Más informacionesEl caballo Appaloosa ha surgido cuando los conquistadores españoles introdujieron sus caballos en los Estados Unidos y los indios de la tribu ""Nez Perce"" los cruzaron con los caballos suyos. El resultado fue un caballo fuerte, con físico enmarcado de forma cuadrada, con una espalda bien musculada, ... Más sobre la raza de caballos Appaloosa
10 % AUF ONLINEKAUF
Appaloosa
Sangre templada, Mestizo
Caballo castrado
5 años
158 cm
Atigrado/Moteado
Ocio
Western (doma americana)

Descripción

Alemán
  • Inglés
  • Polaco
  • Neerlandes
  • Español
  • Francés
  • Alemán
Appi-Mix-Wallach - 5 J. stm.1,58   , TRAUMTYP  ein richtiger Streber  ,
. E-Paß , Microchip und AKU  , 6600,- , Für Gelände-Wanderreiten - Freizeitpferd Engl. u. Western kein Problem , Offenstall u. Herdenhaltung gewöhnt , Box ist auch kein Problem . Toll für Wanderreiten -Geländesicher
Info unter 0171-4001968 Einfach anrufen bei Intresse bitte keine Mails !!! Auch keine Whatsapp !! Danke
Zubehör ca.1300,- ca. und Transport günstig möglich , Wir haben einen Hofladen mit geb. Westernsättel in kl. Auswahl . Keine Anfragen erwünscht für Ratenzahlung .
Wir sind alleinige und uneingeschränkte Eigentümer der Bilder ,die Bildrechte liegen bei uns und die Fremdverwendung ist verboten !!
Da es sich hierbei um ein lebendes Pferde handelt, sind dies lediglich Eindrücke des Betreuers und keine zugesicherten Eigenschaften des Pferdes!
Die Verkaufsanzeigen werden sofort gelöscht wenn die Pferde verkauft sind .
Wir räumen zusätzlich jedem Kunden ein vertraglich festgesetztes Umtauschrecht von drei Monaten ein.
Wer gleich mit Anhänger kommt bekommt einen Nachlass. 100,-EURO
Wir absolvieren mit den Kunden einen kleinen Wanderritt damit Ihr Euer Traumpferd kennenlernen und prüfen könnt ob es das richtige Pferd für Euch ist. Dies kostet 35 Euro , reiten , vorreiten bereitstellen , spazieren oder ,oder .. Bei den Ausritt und dem Preis können 2 Pferde probiert werden auf Wunsch des Kundens . Der Betrag wird beim Kauf eines Pferdes an diesem Tag natürlich wieder erstattet. Alle Reitbeteiligungen -Schwester - Freundinen oder oder .... zahlen das selbe wenn sie mitreiten .
Auch bei uns ist durch Corona der " Onlinedirektkauf" bei unseren Kunden beliebter geworden.

!!!Coronarabatt bei Onleinkauf 10% Rabatt !!!!!!

Wir haben uns überlegt den Kunden, die ihr Pferd online kaufen, ein kleines eigenes Video zu machen. Dieses Video zeigt wie einer der Mädels die Hufe aufnimmt , auskratzt, das Pferd reit fertig macht und ein kleines kurzes Reitvideo mit aufsteigen. Wir möchten so unseren Kunden die uns nicht selbst besuchen , einen kleinen Einblick unserer Arbeit mit " Ihrem" Pferd ermöglichen.
Bleibt alle gesund. IHR Reitershop HAAS Team
Dieser Text wurde automatisch übersetzt.
Appi-Mix-Wallach - SILVER 6 J. stm.1,58 , TRAUMTYP a real face,
. E-pass, Microchip and AKU with X-ray with it, 7600,- , For off-road hiking - leisure horse Engl. and Western no problem, open stable and herd keeping accustomed, Box is also no problem. Great for hiking -terrain safe
Info on 0171-4001968 Simply call Intresse please do not !!! mails Also no Whatsapp !! Thank you
Accessories approx.1300,- approx. and transport cheaply possible, We have a farm shop with b. Western saddles in kl. Selection. No requests requested for installment payment .
We are the sole and unrestricted owners of the pictures , the image rights are with us and the use of the images is prohibited !!
Since this is a living horse, these are only impressions of the caregiver and not assured characteristics of the horse!
The sales ads are immediately deleted when the horses are sold.
In addition, we grant each customer a contractualexchange right of three months.
Those who come with trailers get a discount. 100,-EURO
We complete a small hiking ride with the customers so that your dream horse can get to know and check if it is the right horse for you. This costs 25 euros, horseback riding, pre-riding provide, walk or ,or .. At the ride and the price 2 horses can be tried at the request of the customer. The amount will of course be refunded when buying a horse on that day. All riding participations -sister - girlfriends or .... pay the same if they ride with .
Corona has also made our customers more popular with 'online direct purchase'.

!!! Corona discount on on-sales 10% discount !!!!!!

We have considered making a small video of our own to customers who buy their horse online. This video shows how one of the girls picks up the hooves, scratches out, finishes the horse riding and a little short riding video with him. We want to give our customers who do not visit us a small insight into our work with 'your' horse.
Stay healthy. YOUR equestrian shop HAAS Team
Ten tekst został przetłumaczony automatycznie.
Appi-Mix-Wallach - 5 J. stm.1,58 , TRAUMTYP prawdziwa twarz,
. E-pass, Microchip i AKU, 6600,- , Dla off-road wędrówki - koń rekreacyjny Engl. i Western nie ma problemu, otwarta stajnia i sted przyzwyczajeni, pole jest również nie problem. Doskonały do uprawiania turystyki pieszej i bezpieczeństwa w terenie
Info na 0171-4001968 Po prostu zadzwoń Intresse proszę nie !!! maili Również nie WhatsApp !! Dziękuję
Akcesoria ok.1300,- ok. i transport tanio możliwe, Mamy sklep rolny z b. zachodnie siodełka w kl. Wybór. Nie zażądano żadnych wniosków o płatność rata .
Jesteśmy jedynymi i nieograniczonymi właścicielami zdjęć, prawa do wizerunku są z nami, a korzystanie z obrazów jest zabronione !!
Ponieważ jest to żywy koń, są to tylko wrażenia opiekuna i nie pewny cechy konia!
Reklamy sprzedaży są natychmiast usuwane po sprzedaży koni.
Ponadto przyznajemy każdemu klientowi prawo do wymiany umownej na trzy miesiące.
Ci, którzy przychodzą z przyczepami, otrzymują zniżkę. 100,-EURO
Kończymy małą przejażdżkę pieszą z klientami, aby twój wymarzony koń mógł poznać i sprawdzić, czy jest to odpowiedni koń dla Ciebie. Kosztuje to 35 euro, jazda konna, pre-riding zapewniają, spacer lub ,lub .. Na przejażdżkę i cenę 2 konie mogą być wypróbowane na życzenie klienta. Kwota zostanie oczywiście zwrócona przy zakupie konia w tym dniu. Wszystkie udziały w jeździe -siostra - dziewczyny lub .... płacą to samo, jeśli jeżdżą z .
Corona sprawiła również, że nasi klienci są bardziej popularni dzięki "bezpośrednim zakupom online".

!!! Korona rabat na sprzedaż 10% zniżki !!!!!!

Rozważaliśmy zrobienie własnego małego filmu klientom, którzy kupują konia online. Ten film pokazuje, jak jedna z dziewcząt podnosi kopyta, drapie się, kończy jazdę konną i trochę krótki film z nim jazdy. Chcemy dać naszym klientom, którzy nie odwiedzają nas mały wgląd w naszą pracę z "twój" koń.
Zachowaj zdrowie. Twój sklep jeździecki HAAS Team

Ubicación

56317 Linkenbach
Alemania

Vendedor

Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Alemania
Hablamos:
 
Página web: reitershophaas
Énfasis
Caballos de ocio
Caballos de doma americana (Western)
Caballos barrocos
Rassen
Appaloosa
Pintos
Connemara

Contactar al vendedor

* Estos campos deben rellenarse


Enviar mensaje

Otros anuncios del vendedor

Enviar mediante
9 n r
Ricarda Haas
E
56317 Linkenbach
Alemania
i