Nuevo hoy: 375 | Vendido: 524
c
Paint Horse Yegua Potro (04/2022) Palomino

***Reserviert***Stutfohlen der Sonderklasse

Tipo de anuncio: Caballos en venta
Referencia del anuncio: 3319068
Fecha de publicación: 23/08/2022
llamada a los anuncios: 2028
Agregar a tu lista de favoritos: 41
6.000 €
Pferdehof-LongeronCuadra de crianza
89165 Dietenheim Alemania
9
+49 (0)73... Mostrar
Recordar
Imprimir
r Objeciones

Más informacionesLa raza ""Paint Horse"" (esp.: caballo pintado) está representada por la ""Asociación Americana de los caballos Paint"" en Texas. No obstante, no es una raza autónoma en el sentido tradicional, si no son lo caballos de la raza Cuarto de milla con la especial capa pía. Así que tienen la misma ascende ... Más sobre la raza de los caballos Paint Horse
Paint Horse
Sangre templada
Yegua
Potro (04/2022)
Palomino
La Monta Western
American Paint Horse Verband

Descripción

Español
 • Alemán
 • Inglés
 • Francés
 • Neerlandes
 • Sueco
 • Italiano
 • Polaco
 • Español
 • Ruso
Jonna ist anfangs eher zurückhaltend, doch wenn sie erstmal Vertrauen gefasst hat, öffnet sie sich immer mehr und freut sich über Zuwendung. Ihre Geschwister sind tolle Verlasspferde und absolut leicht im Handling. Sie besticht durch ihre tolle Farbe und ihren einzigartigen Charakter - ein Hingucker!

Unsere Fohlen wachsen alle im Herdenverband, inklusive "Papa", auf!! Dadurch erlernen unsere Kleinen von Anfang an korrektes, artgerechtes Sozialverhalten. Alle Fohlen aus einer Herde werden gemeinsam abgesetzt und erst später nach Geschlecht getrennt. Danach wachsen sie in Junghengst- oder Jungstutenherden in Offenställen mit Unterstützung eines älteren Pferdes auf.Wir garantieren:

	Von Anfang an viel Bewegung - Offenstallhaltung mit großen Weiden sorgen für eine optimale Entwicklung der Muskulatur, des Fundaments und der Psyche.	Optimale Fütterung - natürliche Gras- oder Heufütterung, KF nach Bedarf.Unsere Jungpferde werden regelmäßig entwurmt und vom Hufschmied behandelt.

Natürlich sind unsere Hengste auf alle Gendefekte negativ getestet. Jahrelange Erfahrung und tolle Eltern garantieren gesunde Fohlen mit klarem Geist ohne Unarten.Gerne kann ein Besichtigungstermin vereinbart werden! Bitte telefonisch unter 07347-919488 melden und auf den Anrufbeantworter sprechen. Wir freuen uns auf Sie!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Jonna is rather reserved at first, but once she has gained confidence, she opens up more and more and is happy about attention. Their siblings are great reliable horses and absolutely easy to handle. It impresses with its great color and its unique character - an eye-catcher!

Our foals all grow up in herds, including "Dad"!! As a result, our little ones learn correct, species-appropriate social behavior right from the start. All foals from a herd are weaned together and separated later by sex. After that, they grow up in herds of young stallions or young mares in open stables with the support of an older horse.

We guarantee:

From the beginning a lot of movement - open stable keeping with large pastures ensure an optimal development of the muscles, the foundation and the psyche.

Optimal feeding - natural grass or hay feeding, KF as needed.

Our young horses are regularly dewormed and treated by the farrier.

Of course, our stallions have tested negative for all genetic defects. Years of experience and great parents guarantee healthy foals with a clear mind without naughty.

A viewing appointment can be arranged! Please call 07347-919488 and speak to the answering machine. We look forward to seeing you!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Jonna es bastante reservada al principio, pero una vez que ha ganado confianza, se abre cada vez más y está feliz con la atención. Sus hermanos son grandes caballos confiables y absolutamente fáciles de manejar. Impresiona con su gran color y su carácter único, ¡un atractivo!

¡Todos nuestros potros crecen en manadas, incluido "papá"! Como resultado, nuestros pequeños aprenden un comportamiento social correcto y apropiado para la especie desde el principio. Todos los potros de una manada son destetados juntos y separados más tarde por sexo. Después de eso, crecen en manadas de sementales jóvenes o yeguas jóvenes en establos abiertos con el apoyo de un caballo mayor.

Garantizamos:

Desde el principio, mucho movimiento: el establo abierto con grandes pastos garantiza un desarrollo óptimo de los músculos, la base y la psique.

Alimentación óptima: alimentación de pasto natural o heno, KF según sea necesario.

Nuestros caballos jóvenes son regularmente desparasitados y tratados por el herrador.

Por supuesto, nuestros sementales han dado negativo para todos los defectos genéticos. Años de experiencia y grandes padres garantizan potros sanos con una mente clara y sin traviesos.

¡Se puede concertar una cita de visualización! Llame al 07347-919488 y hable con el contestador automático. ¡Esperamos verte!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Jonna est plutôt réservée au début, mais une fois qu’elle a pris confiance, elle s’ouvre de plus en plus et est heureuse de l’attention. Leurs frères et sœurs sont d’excellents chevaux fiables et absolument faciles à manipuler. Il impressionne par sa grande couleur et son caractère unique - un accroche-regard!

Nos poulains grandissent tous en troupeaux, y compris « Papa »!! En conséquence, nos tout-petits apprennent un comportement social correct et adapté à l’espèce dès le début. Tous les poulains d’un troupeau sont sevrés ensemble et séparés plus tard par sexe. Après cela, ils grandissent dans des troupeaux de jeunes étalons ou de jeunes juments dans des écuries ouvertes avec le soutien d’un cheval plus âgé.

Nous garantissons :

Dès le début, beaucoup de mouvement - un maintien stable ouvert avec de grands pâturages assure un développement optimal des muscles, de la fondation et de la psyché.

Alimentation optimale - alimentation naturelle à l’herbe ou au foin, KF au besoin.

Nos jeunes chevaux sont régulièrement vermifugés et traités par le maréchal-ferrant.

Bien sûr, nos étalons ont été testés négatifs pour tous les défauts génétiques. Des années d’expérience et de grands parents garantissent des poulains en bonne santé avec un esprit clair sans coquin.

Un rendez-vous de visite peut être organisé! Veuillez appeler le 07347-919488 et parler au répondeur. Nous sommes impatients de vous voir!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Jonna is in het begin nogal gereserveerd, maar als ze eenmaal zelfvertrouwen heeft gekregen, opent ze zich steeds meer en is ze blij met aandacht. Hun broers en zussen zijn geweldige betrouwbare paarden en absoluut gemakkelijk te hanteren. Het maakt indruk met zijn geweldige kleur en zijn unieke karakter - een blikvanger!

Onze veulens groeien allemaal op in kuddes, waaronder "Papa"!! Als gevolg hiervan leren onze kleintjes vanaf het begin correct, op de soort afgestemd sociaal gedrag. Alle veulens van een kudde worden samen gespeend en later gescheiden door geslacht. Daarna groeien ze op in kuddes jonge hengsten of jonge merries in open stallen met de steun van een ouder paard.

Wij garanderen:

Vanaf het begin veel beweging - open stal houden met grote weiden zorgen voor een optimale ontwikkeling van de spieren, de fundering en de psyche.

Optimale voeding - natuurlijk gras of hooi voeren, KF indien nodig.

Onze jonge paarden worden regelmatig ontwormd en behandeld door de hoefsmid.

Uiteraard hebben onze hengsten negatief getest op alle genetische afwijkingen. Jarenlange ervaring en geweldige ouders staan garant voor gezonde veulens met een heldere geest zonder ondeugendheid.

Een bezichtigingsafspraak kan geregeld worden! Bel 07347-919488 en neem contact op met het antwoordapparaat. Wij verheugen ons op uw komst!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Поначалу Джонна довольно сдержанна, но как только она обрела уверенность, она все больше и больше раскрывается и радуется привязанности. Ее братья и сестры - отличные надежные лошади и абсолютно просты в обращении. Он впечатляет своим великолепным цветом и своим уникальным характером - бросается в глаза!

Наши жеребята все растут стадами, в том числе и «папа»!! В результате наши малыши с самого начала учатся правильному, соответствующему виду социальному поведению. Всех жеребят из стада отлучают от груди вместе и только позже разделяют половым путем. После этого они растут в стадах молодых жеребцов или молодых кобыл в открытых конюшнях при поддержке более старой лошади.

Мы гарантируем:

Много движений с самого начала – открытые партеры с большими ивами обеспечивают оптимальное развитие мышц, фундамента и психики.

Оптимальное кормление – натуральное травяное или сеноподкормка, КФ по мере необходимости.

Наши молодые лошади регулярно дегельминтизируются и лечатся кузнецом.

Конечно, наши жеребцы дали отрицательный результат на все генетические дефекты. Многолетний опыт и отличные родители гарантируют здоровых жеребят с ясным умом без проступков.

Можно договориться о встрече с просмотром! Пожалуйста, позвоните по телефону 07347-919488 и поговорите с автоответчиком. Мы с нетерпением ждем встречи с Вами!
Este texto ha sido traducido automáticamente.
Jonna är ganska reserverad till en början, men när hon väl har fått förtroende öppnar hon sig mer och mer och är glad över uppmärksamheten. Deras syskon är fantastiska pålitliga hästar och helt lätta att hantera. Den imponerar med sin fantastiska färg och sin unika karaktär - ett blickfång!

Våra föl växer alla upp i flockar, inklusive "pappa"!! Som ett resultat lär sig våra små rätt, artanpassat socialt beteende redan från början. Alla föl från en besättning avvänjs tillsammans och separeras senare efter kön. Därefter växer de upp i besättningar av unga hingstar eller unga mares i öppna stall med stöd av en äldre häst.

Vi garanterar:

Från början mycket rörelse - öppen stabil hållning med stora betesmarker säkerställer en optimal utveckling av musklerna, grunden och psyken.

Optimal utfodring - naturligt gräs eller hömatning, KF efter behov.

Våra unghästar avmaskas regelbundet och behandlas av hovslagaren.

Självklart har våra hingstar testat negativt för alla genetiska defekter. Års erfarenhet och bra föräldrar garanterar friska föl med ett tydligt sinne utan stygghet.

En visningstid kan ordnas! Ring 07347-919488 och prata med telefonsvararen. Vi ser fram emot att träffa dig!

Genealogía

Ubicación

89165 Dietenheim
Alemania


Vendedor

Pferdehof-Longeron
Cuadra de crianza
E
89165 Dietenheim
Alemania
Hablamos:
 
 
Énfasis
Sementales
Caballos de ocio
Caballos Equitación Western
Caballos de crianza
Reining
Trec
Rassen
Caballo cuarto de milla
Paint Horse

Contactar al vendedor

* Campos obligatorios


Enviar mensaje

Otros anuncios del vendedor

Enviar mediante
9 n r
Pferdehof-Longeron
Cuadra de crianza
E
89165 Dietenheim
Alemania
i